/* ohmygod */
" ",
" ",
" eeeAAAAAAAA ",
" eeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ",
" ee eeeeeee AAA e e e ",
" e ee AA ee ",
" e ee AA e e e ",
" e e eeeeeeee ee % ee ",
" e ee e e ee e % ee ",
" e Aee AAA AAA AAAAAee eeAAAeeA % e ",
" e AAA %%e%ee%e%% %%%%% eeee A %ee ",
" e e A A %%% %%e e%%% e A AA e %% ",
" e eA AA % %e e eeee A %e % %% ",
" e Ae AA %% %% %%% e eee ee % ",
" ee Ae AA %%%%eeeeeee%eee e e% %% ",
" eAA e A % %%e eeAAA% % ",
" eAAA e A %%%% %% %%%e eeeee ",
" A AAeAA ee A ee % ",
" e AAA eA %%%%% % %%ee%eA e A %%%%%%% ",
" e AA Aee AAAAAAeeAAAee e %%%% %% ",
" e AA A Aee A %%%%e %%%AeAA%% A% % ",
" e AAA A Ae !! %%e %%ee%%A% % ",
" AAA A A!ee! e%%%eA A A % ",
" e AA A!!A eA ee eA%%A% A% e % ",
" e AA A !A !e A e ee A A e % ",
" e AA A A ee!! %%%%AeA%%% A ee % ",
" e AAA A e !%% A e A e e% ",
" e AA AA A A e%! %%%A Ae%%%A%% eA % ",
" A A AAAAA AAA A !!!Ae A%A e%%A e A e ",
"AA e AA AA A !!!!%e %A%% %%ee%%% A% ",
" e AA AA AA A Ae% % AA %%eA% e ",
" A AA A %A% %e! AeA% %ee A ",
" e A Ae A AAe % %eeA %% e ",
" A eAAA AAAA e %% ",
" A e !%AAAAA A e% ee e ",
" e ee AAAAAA A%e%%%ee% e ",
" AAAAAAAA Ae AAA eeeeeeeeeeeeee e ",
" AAA A A e eAAAe ee % A A A A % A e ",
" AAe eAA ee %%!!% AA A A%% %A %% ",
" e A AeAAeAAA%% !% A A A % AA %e ",
" e A AAeeee %AAA A% A ",
" eAAAAeeAA A A A%%A e ",
" e e AAAAAAAeAAe A AA A AA%%% ",
" A e e AAA A AAA A eA %A A A %%%%e ",
" Ae e AAA A AAAe % %A A e ",
" eee AA AAA AA AeA AAAAA e ",
" eeAAAAAA AAAAAAAA %%e%AA e ",
" % e e ",
" e e e ",
" ee e ",
/* subfish009 */
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF",
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF%FFFFFFF%%%%FFF%FFFFFF",
"FFFF%%FFFFFFF%FF%%%FFFF%FF%%%F%FF%FFF%%%%%%%%%FFFF",
"%FF%%FFFF%%%%%%%%%F%%%%%FF%F%F%%%%%%%%%%%%%%%FF%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%||%%%%%%AA!!%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%||%%%%AAA!%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%||%wwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%%%XXwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%%%%X%wwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%|||||||||||||||||%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%|||||||||||||||%%%%%",
"66666666666666666666666666666666||||||||||||666666",
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qqqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSqqqqqqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSS%SSSSSSSSSSSq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSSSSS%%SSSSqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSSSSSSSS%D!SSSDD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;q%SSSSSSSSSSSDSSSDDS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;qqSSSS%SSSSSSSSS%DDSS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;qqSSSSSSSSSSSSSSDSSSq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;qqSSSSSSSSSSSS%SSSS%q;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
"qqqqqqqSSSSSSSSSSSSSS%%%S%qq;;;;;===;;;;;;;;;;;;;;",
"qS%qqqSS%SS%SSSSSS%SS%q%S%q;=;======;;;;;;;6;;;;;;",
"qSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%qqSSqq=;==;====;;;6;;;;;;;;66",
";q%SSSS%%SSSSSSSSS%qqqSS%q=========666666666666666",
";qqSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%qq==;=====6666666666666666",
";;q%SSSSSSSSSSSSSSSSS%%qq;======6=6666666666666666",
"==qqSSSS%S%S%%S%%SSSSSqq;==;====666666666666666666",
"==;qSSSqqqqqqqqq%%SSS%q;=======6666666666666666666",
";=;qSS%q=======;qq%SSqq=;=;====6666666666666666666",
"===qSSq====;==;==qqqqq========66666666666666666666",
";==;SSq=;===;===;=;qq=====;==666666666666666666666",
"==;=qq====;====;======;==;==6666666666666666666666",
";===qq==;====;====;=======6666==666666666666666666",
"==;=qq;==;==============666==666666666666666666666",
";===;===========================6=6666666666666666",
"=======;========================666666666666666666",
"===============================6666666666666666666",
"=========|=||==================66666666666|66|6666",
"||||||||||||||||||||||======||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
/* fuck_off007 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" !! ",
" ! ! ",
" ! ! ",
" !!!! ",
" ! ! ",
" ! ! ",
" !!!! !!!! ",
" ! ! ! ! ",
" !!!! ! ! ! !!! ",
" ! !!! ! ! ! ! ",
" ! !! ! ! ! ! ",
" !! ! ! ! ",
" !! ! ",
" !! !! ",
" !! ! ",
" !! ! ",
" ! !! ",
" ! ! ",
" ! !! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* subfish002 */
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF",
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF%FFFFFFF%%%%FFF%FFFFFF",
"FFFF%%FFFFFFF%FF%%%FFFF%FF%%%F%FF%FFF%%%%%%%%%FFFF",
"%FF%%FFFF%%%%%%%%%F%%%%%FF%F%F%%%%%%%%%%%%%%%FF%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%||%%%%%%AA!!%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%||%%%%AAA!%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%||%wwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%%%XXwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%%%%X%wwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%|||||||||||||||||%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%|||||||||||||||%%%%%",
"66666666666666666666666666666666||||||||||||666666",
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qqqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSqqqqqqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSS%SSSSSSSSSSSq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSSSSS%%SSSSqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSSSSSSSS%D!SSSDD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;q%SSSSSSSSSSSDSSSDDS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;qqSSSS%SSSSSSSSS%DDSS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;qqSSSSSSSSSSSSSSDSSSq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;qqSSSSSSSSSSSS%SSSS%q;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
"qqqqqqqSSSSSSSSSSSSSS%%%S%qq;;;;;===;;;;;;;;;;;;;;",
"qS%qqqSS%SS%SSSSSS%SS%q%S%q;=;======;;;;;;;6;;;;;;",
"qSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%qqSSqq=;==;====;;;6;;;;;;;;66",
";q%SSSS%%SSSSSSSSS%qqqSS%q=========666666666666666",
";qqSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%qq==;=====6666666666666666",
";;q%SSSSSSSSSSSSSSSSS%%qq;======6=6666666666666666",
"==qqSSSS%S%S%%S%%SSSSSqq;==;====666666666666666666",
"==;qSSSqqqqqqqqq%%SSS%q;=======6666666666666666666",
";=;qSS%q=======;qq%SSqq=;=;====6666666666666666666",
"===qSSq====;==;==qqqqq========66666666666666666666",
";==;SSq=;===;===;=;qq=====;==666666666666666666666",
"==;=qq====;====;======;==;==6666666666666666666666",
";===qq==;====;====;=======6666==666666666666666666",
"==;=qq;==;==============666==666666666666666666666",
";===;===========================6=6666666666666666",
"=======;========================666666666666666666",
"===============================6666666666666666666",
"=========|=||==================66666666666|66|6666",
"||||||||||||||||||||||======||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
/* coracao001 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ###### ",
" ########## ###### ",
" ############# ######### ",
" ############### ########### ",
" ################ ############# ",
" ################## ############### ",
" ################################### ",
" ##################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" #################################### ",
" #################################### ",
" ################################## ",
" ################################# ",
" ################################ ",
" ############################### ",
" ############################# ",
" ########################### ",
" ######################### ",
" ####################### ",
" ##################### ",
" ################### ",
" ################# ",
" ############### ",
" ############# ",
" ########### ",
" ######### ",
" ####### ",
" ##### ",
" ### ",
" # ",
" ",
" ",
" ",
" the word is love and the name of ",
" the game is freedom! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* seila */
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ",
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ",
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ",
"kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* Masel */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ! ! !! ",
" !! ! ! ! ! ",
" ! ! ",
" ! ! !!! ! ",
" ! ! ",
" ! ! ! ",
" ",
" ! !! ! ",
" ! ",
" ! ! ! ! ",
" !!! !! ! ! ! ! !! ",
" ! !! ! ! !! ",
" ! ! ! ",
" !! ! ! ",
" ! ! !!!!!! ",
" ! ! !! ! ",
" ! ! ! ! ! ! ",
" ! ! ",
" ! ! !! ! ",
" ! ! ",
" !! ! ! ! ",
" ! !! ! ",
" ! !!!! ! ",
" !!!!!! ",
" !! ! ! ! ! ! ",
" !! ! ! ",
" ! ! ! ! ! ",
" ! ! ! ! ! ",
" ! !! ! ! ! !! ! ! ",
" ! ! ! ! ! ! ",
" ! !! !!! ! !! !! ",
" ! ! ! ! ",
" ! ! ! ! ",
" ! ! !! ! ! ",
" ! ! ! ",
" ! !!! ",
" !! ! ! ! ",
" ! ! !! ! ",
" !! !!! ! ! ! ",
" !! !! ",
" !! !! ! ! ",
" !!! ! ! ! ! ",
" !!! ",
" ",
" ",
" ",
/* fish001 */
" !!! !!!! !! ",
" !!! !! !!! !! ",
" !! ! !!! ! ",
" !! ! !! ! ",
" ! !! ! ",
" ! !! !! ",
" !! !! #### ",
" !! !!!! ##!!# ",
" !!!!! ! !!#$$!# ",
" !!!! ! !!$#$$$# ",
" ! !!!#### $$$#! ",
" ! !!!#$$$$$$$#! ",
" !! !! ## $ $$$$#! ",
" #####$!$$$$$!# ",
" ! ##!$$$$ !!!!!$# ",
" !! #!!$$$$$$ $$$## ",
" ! !###$$$$ $ $$ !### ",
" !!!! #####$$ $ $$$$$#### ",
" !!! !!! ##$ $$$$$!$$$$## ",
"!! #$$$ $ $$$!$$$$## ",
"! ##$$$$!$ !$$$### ",
" #$$$!$ ! $$## $! ",
" #$$$$$!!$ ##$ !!! ",
" ##$$$$$! $ #$ !! ",
" #$$$$$$$$$$# ! ",
" #$ $$$ $$## ! ",
" #$$ $ $$!# ! ",
" #$ $$$$$$!$ ! ",
" #$$######!$ ! !!!!!!! ",
" #$$#$$$$##$ !!!! !!!",
" # ## !! ! !",
" ### !! !! !!!",
" ## ! !!!!! ",
" !!! ! !! ",
" !!! ! !! ",
" !!!!! !! !!! ",
" !! ! !! ! ",
" !!!! !! ",
" !!!! ! ",
" !!! !",
" B %%%% !!!!! ",
" %% B%% %%%%%%%% %%% !!!! ",
" % %%%%!%%%%%%%B %%%%% %%%%% !! ",
" %%%%%%%% B!! B%%%%% %%% %%%%% %%%%%%%%%% !!",
"%%%! BBBBBBBBBB%%%%% % %%% %%%% BB%%%%%%% ",
"%%%% %%%BBB%BBBBBBBBB%%% %%%%%% %%%%%BB%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%BBBBBBB%%!%% % %%%BBBBBB%%BBB%B%%%%%%%",
"%!!!%%%%BBB!%%%%%%%%%%!%%%%%%BBBBBBBBBBB%BBB%%%%%%",
"%%%%!!!!!%%%!!!!!!%%%%%%!!!!!BBBB%B%!BB%%%BB%%%%%%",
"%%%%%%! !!!!!!!!!!%%%%%%%%%%%%BBBBBBBB%!%%%%%%%%%%",
/* for_josh001 */
" ",
" ",
" ",
" ! !!! !! !!! ",
" ! ! ! ",
"a ! ! ' ",
"aa ! !! ''' ' ",
"aaaa ! ! ! ''' ",
"aaaaa ! ! ''' ",
" aaaaa ! ! . . . !! ",
" aaaaa! ccccccc!ccccccccccc ",
" aaaaa !. ~ ",
" aaaaa & & &.& &&* & ",
" aaaaa &. &.!& . . ~& ** & & ",
" aaaaa&&&.&! &&& &&~&&& ** & ",
" aaaaa~Hi Josh this a little bit of design ",
" .aaaaayou might appreciate!!!! ",
" aaaaa&.~&&. .& !! ~ ~! ** & ",
" aaaCheck it out at # ~** & ",
" . .Waaaa&& &~ ~. ~ # #. ~ ~ & ",
" ~aa...~~ ~ ~ . ~ & ",
" . . &.~a&c~&~. &~.# #! ~ . & ",
" &.~W c! ~.. &&!!! ~~ . & ",
" . . !&~~! c!~ ~! &&.#& & & &&&& ",
" .. .! . . !. ~&~ ~ . ~. . ",
" . .c ..~~~ . .&~&... ~ ~.~ . ",
" ! ..!~ ~.. ~ . ~~~. # ~ ",
" .!! .~!&& !&#~....~!....~... # .. ",
" ..! ! ~ ~~ ~~.~... .~ # ",
" . . . ~~ ~#.##~ ...~.~..## ",
" #.~~ .!.#..~#!~. .. ~ ~ . . ",
" . #. ! ! !# ~!!~! .~! .~! ",
" . .. ~# ~~ ~.! !~ .! ~ ",
" . # . .~.~.~~ ~~~ ~' .! ",
" #.! #! .!!~###~!!~~ . ! ",
" .#####. #.! ..~ . ~ ~~~~' ",
" # # ! ..!~~~~~~~~' '~'~' ",
" # .# . ! #!!!~~~~~~ ~~ ~~ ",
" # # !. # !~ ~~ ~ ~ ' ~ ",
" # # . ! .!!~~~ ~~~ ~ ' ~ ",
" # # . !. .~~~'~ ~ ' ~ ' ",
" # ## # # ##! ~ ~'' ~ ' ",
" # # !! ~~~ ~ ' ~ ",
" ##### !!!!''' ' ' ",
" ~ ~~~~~~~ ' ' '~ ",
" ~~~ ~ ~' ",
" ~~ ~~ ~ ' ",
" ~~ ~~~ ~~~~~ ' ",
" ",
" ",
/* crazy_dog */
"lllllll,nnn,nn,nn,nn,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!_______'",
"llllllnn,nl,ll,ln,n,,nn!%%%%%%%%%%%%%%%%!!_'''''__",
"lll,,lnnnllppppplln,nnn!!%%%%%%%%%%%%%%%!!''____''",
"llll,,,nnpppppppplnnnnn! !%%%%%%%%%%%%%%! '_'''__'",
"lll,llnnpp lppl pplnnnn! !!%%%%%%%%%%%%!! '_''''__",
"lll,,,,npppppppppplnn,,! !%%%%%%%%%%%%! ''___''_",
"llllllnnlppppppppplnnn!! !%%%%%%%%%%%%! ''_'__'_",
"ll,,llnnlppllllppplnnn!!! !%%%%%%%%%%%! !'_''_'_",
"lll,,,nnnpppppppplln,,! !!!!%%%%%%%%! !'____'_",
"lnnnnnnnnnnnnnllllnnnn! !!!!!!! !_'''''_",
"llnnn,,,nnjjnnnnnn,nnn! !__'''__",
"llnnnnnnnnjnnnnnnn,!!!!!!! !!!!!!!!_____'",
"llllllnnnjjjnnnnnn!!KKKKK!!! !!KKKK!!!!!''''",
"lllllnnjjjjjjnnnnn!KKKKKKKK! !!K!DDDKKK_____",
"lllllnjjjjjjj!!!kk!K!!!!DKK! !K!!! DDKK!''''",
"lllnnjjjjjjj!!!!jj!K!!D! DK! !K!!!D D K!____",
"llnn!!!!Djjj!!!!jj!K!! DD! !!!! Di !''''",
"lln! D!!!jj!!!!jj!!D!!!Di! !!!DDDD !__'''",
"ln!! D!!!jj!!!!jjj!!DD !!! !!! !!'____",
"ln! !! !jj!!!!jj!!!!!!!!!!!! ! !''''''",
"ln!!!!! !jj!!!!j!!!!!! VVV!!!!!!!i !!!!!!!!",
"ln!!! !!j!!!!!!!VVV !! VVV !!!!!!!VVVVVVVV",
"ln!!! !!!!!!!!!! VVVV !!! VV !!! VVVVVVVVVVVV V",
"ln!!!!!(((!!!!!!!VVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV",
"lnn!(((((((!!!!!VVV!!!!VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV",
"lln!(((((((D!!!!VVV! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",
"ll''((((((((D!!!VVV! ! ! ! ! ! ! !",
"ll''!((((((((D!!VVV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !",
"ll''!!!((((((((!!VV!! ! ! ! !!!!!! !",
"ll''lb'(((((((((!VVVV! ! ! ! ! ! ! !!",
"bbb'bb'!!(((((((!VVVVVV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VV",
"ll''lb''!((((((!!VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!",
"bb''bb''l!!!((((!VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!!(",
"ll''ll''ll!!!(( !!VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!!((",
"ll''ll''l!!iiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((",
"bb''lbb'!! & )&)&) )&)&) !!(((((",
"ll''bb''!))&)&)&)&)&)&))&)&)&)&)&)&)&)&)&)&)!((((!",
"ll''ll''!))&)&)&)&)&)&))&)&)&)&)&)&)&)&)&)&)!(((!!",
"ll''ll''!))&)&)&)&)&)&))&)&)&)&)&)&)&)&)&)&)!!!!!i",
"bbb'bb''!))&)&)&)&)&)&))&)&)&)&)&)&)&)&)&)&)!!Y$$$",
"ll''bl''!))&)&)&)&)&)&))&)&)&)&)&)&)&)&)&)&)!$$$$Y",
"ll''ll''!))&)&)&)&)&)&))&)&)&)&)&)&)&)&)&)&!!$$Y$$",
"bbb'lbb'l!Dqqqq!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&&&&&&&!!$$Y$$$$",
"ll''bbb'l!Dqqqq!$$$W$$W$!!$$W$$$$!!&&&&&&!$$$$$$Y$",
"ll''ll''l!qqqqq!$W$$$$$$$$$$$$W$$!!&&&&&&!$Y$Y$$$$",
"ll''ll''l!qqqqq!$$$$W$$$$$W$W$$$$ !&&&&&&!$$$Y$$Y$",
"bbb'll''!!qqqqq!$$W$$$W$W$$$$$$$W !&&&&&&!$$$$$Y$$",
"ll''llbb!Dqqqqq!$$$$$$W$$$W$$W$$$!!&&&&&&!$$Y$$$$$",
"bbbbbb'l!!DDqqqq!$$W$$$$$$$$$$$$$!!&&&&&D!!$$$$$$Y",
"lllllllll!!!!!!!!$W$$W$$W$$W$$W$$!!!!!&&!!!$Y$$Y$$",

[More]