/* NiKkI__ViCkI */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* frampton001 */
"{{{{{{{ !nnnnnnnnnnnnnn",
"{{{{{{{ Do you feel like we do? ! nnnnnnnnnnnnnn",
"{{{{{{{ ! nnnnnnnnnnnnn",
"{{{{{{{ ! nnnnnnnnnnn",
"{{{{{{{ iiii ! nnnnnnnnnn",
"{{{{{{ ! i ! nnnnnnnnn",
"{{{{{{ ! {{{{{{{{{{{{ ! nnnnnnnn",
"{{{{{ ! {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ nnnnnnn",
"{{{ !{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ nnnnnn",
"{{ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ nnnnn",
" {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{{ nnnn",
" ii {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{{{{{ nnn",
" iii {{{{{{{{{{{{{{{{iiii{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ nn",
" ii {{{{{{{{{{{{{{{iiii|i{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ n",
" ii {{{{{{{{{{{{{{{{ii!iii{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{",
" ii {{{{{{{{{{{{{{{{{ii|i{{{{{{{{{{{{!{{{{{{{{{{{",
" ii {{{{{{{{{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{`",
" ii {{{{{{{{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{",
" iii {{{{{{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{{{ %`",
" iii {{{{{{{{{{{{{{||{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{{ %%`",
" i {{{{{{{{{{{{{|{{!{{{{{{{{|{{{{{{{{{ %%%``",
" !{{{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{|{{{{{{{ %%%%``",
" ! {{{{{{{{{{{|{{{{{{{{{{{{|{{{{ %%%%%``",
" ! {{{{{{{{{{||{{{{{{{{{{{{{ | ||%%%%%%``",
" ! {{{{{{{{{|{|||{{{{{ %%%%%%%```",
" iii {{{{{{{{{|{{ %%%%%%%%%```",
" iiiiiiii ! ! | ii %%%%%%%%%````",
" iiiiiiiii ! |iii %%%%%%%%%%%````",
" iiiiiiii ! ii ! %%%%%%%%%%%%%````",
"88 iiiii iiii !| %%%%%%%%%%%%%%%````",
"8888 i ! iiii !|%%%%%%%%%%%%%%%%%````",
"8888888 iiii %|%%%%%%%%%%%%%%%%`````",
"8888888888%%% ! %%%%|%%%%%%%%%%%%%%%%`````",
"888888888888%%%% %%%%%%|%%%%%%%%%%%%%%%``````",
"888888888888888%%%%% %%%%%%%|%%%%%%%||%%%%%%``````",
"8888888888888888888%%%%%%%%%|%%%%%||%%%%%%%```````",
"888888888888888%%%% %%%%%%||||%|%%%%%%%%%```````",
"8888888888888%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%```````",
"88888888888%% iii %%%%%%%%%%%%````````",
"88888888%%% iiiiiiiiiii !%%%%%%%%````````",
"8888888%%! iii iiiiiiii %%%````````",
"88888%% ! { iiiiii ! `````````",
"8888 ! {{{{{{{ iii `````````",
"888 ! {{{{{{{{{{{{{ ! i `````````",
"88 ! {{{{{{{{{{{{{{{{{{ i `````````",
" ! {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ! ``````````",
" {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ``````````",
"{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ```````````",
"{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ```````````",
"{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{````````````",
/* star001 */
"kkkkcccccccccVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVcccccccckkkkk",
"kkkccccccccVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAVVVVVVVVVcccccckkkk",
"kkcccccccVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVccccckkkk",
"kccccccVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVccccckkk",
"ccccccVVVVVVAAAAAAA**************AAAAAVVVVcccccckk",
"cccccVVVVVAAAAAAA*****************AAAAAVVVVcccccck",
"ccccVVVVVAAAAA**********************AAAAVVVVccccck",
"cccVVVVVAAAAA*********%%%%%%%*********AAAVVVcccccc",
"ccVVVVVAAAA*********%%%%%%%%%%%%*******AAVVVVccccc",
"ccVVVVAAAAA*******%%%%%%%%%%%%%%%%******AAVVVVcccc",
"cVVVVAAAAA******%%%%%%%%%%%%%%%%%%*******AAVVVVccc",
"cVVVVAAAA******%%%%%%%&&&&&&&%%%%%%%*****AAAVVVccc",
"cVVVAAAA******%%%%%%&&&&&&&&&&%%%%%%%****AAAVVVccc",
"cVVVAAAA*****%%%%%%&&&&&&&&&&&&&%%%%%*****AAVVVccc",
"VVVVAAA*****%%%%%%&&&&& &&&&&&%%%%%****AAVVVVcc",
"VVVVAA*****%%%%%%&&&&& &&&&&%%%%%***AAAVVVcc",
"VVVAAA*****%%%%%&&&&& &&&&%%%%%***AAAVVVcc",
"VVVAAA*****%%%%%&&&&& &&&&%%%%***AAAVVVcc",
"VVVAAA****%%%%%&&&&&& &&&&%%%%%***AAVVVVc",
"VVVAAA****%%%%%&&&&& &&&&&%%%%***AAVVVVc",
"VVVAAA****%%%%%&&&&& &&&&&%%%%***AAVVVVc",
"VVVAAA*****%%%%&&&&&& &&&&&%%%%***AAVVVVc",
"VVVAAAA****%%%%&&&&&&& &&&&&&%%%****AAVVVVc",
"VVVVAAA****%%%%&&&&&&&& &&&&&&&%%%%****AAVVVVc",
"VVVVAAA*****%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%%%%***AAAVVVVc",
"VVVVAAA*****%%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&%%%%%%***AAAVVVcc",
"VVVVAAAA*****%%%%%%&&&&&&&&&&&&%%%%%%%****AAAVVVcc",
"cVVVVAAA*****%%%%%%%%%&&&&&&&%%%%%%%%%****AAAVVVcc",
"ccVVVAAA******%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%****AAAVVVVcc",
"ccVVVVAAA******%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*****AAAVVVVVcc",
"cccVVVAAAA******%%%%%%%%%%%%%%%%%******AAAAVVVVVcc",
"cccVVVVAAAA********%%%%%%%%%%%%%*******AAAVVVVVccc",
"ccccVVVVAAAA**************************AAAVVVVVcccc",
"cccccVVVVVAAAA***********************AAAVVVVVcccck",
"cccccVVVVVAAAAA*******************AAAAAVVVVVccccck",
"kcccccVVVVVVAAAAA****************AAAAAVVVVVccccckk",
"kkccccVVVVVVVAAAAAA***********AAAAAAAVVVVVccccckkk",
"kkkccccVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVccccckkk",
"kkkkccccVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVcccccckkk",
"kkkkkccccVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAVVVVVVVVVccccccckkkk",
"kkkkkkccccVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVccccccccckkkkk",
"nkkkkkccccccVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVccccccccckkkkkk",
"nnkkkkkkcccccccccVVVVVVVVVVVVVVVVVccccccccckkkkkkn",
"nnnkkkkkkccccccccccccccVVVVVVVcccccccccccckkkkkknn",
"nnnnkkkkkkcccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkknnn",
"nnnnnkkkkkkkckcccccccccccccccccccccckkkkkkkkknnnnn",
"nnnnnnkkkkkkkkkkkcccccccccccccckkkkkkkkkkkkknnnnnn",
"nnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnn",
"nnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnn",
"nnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnn",
/* Opensqnc001 */
"++00F),,,,),,))*))))*)),,)))))**),))*))),6,))*))).",
"(+00F,))),,,.,,))))))*))),)))**)*))))*)*).)**)**),",
"+0>?,,,,.?,?.66)),,)))))),,,)))))),))))),.,)),))),",
">F.F=>=6,......)*))))))))))),*))***)))**),,**))*))",
"6GE+00>.,,.6,6,).,))),,))))),,)*)**)***)),,)**)*))",
"+++000>.6.6,6?6),.6)))*))*))*),)****)**)*,))***)))",
"((++00=666=F..F,,.F=>F?FF.,,,,),)))),)*))),,*)),,,",
"+++++E???,.==6?G?.6>?,6=EEEE=?)))*********,)******",
"(+0++F,,.=F=E???66.6E000E>>=>E>=.,**),****))******",
"(++++>=6.=EF?6,),?G>0E=?.,..66G>G.))*)****))******",
"+++++++G=E=,,.66.GE00=6..6,.6.,6>=,*******))*****)",
"(++++++006?6G?66GE+0>>?.,....,..6?G)*))***)*******",
"(++++++0=,,6G?6.G0E=G?.)*.....,**.GF**))**))******",
"++++++++0F=?FG>000G6...KKttutuK[Kk6G.)))))))*****)",
"(++++++0GE0F6.60000l.,k~KKgl~K[K~KgU=,,,)))****)**",
"(+++++0=>+EF>=>00vvHkkKKKlllKkk[mK~U>6))**)))tuku*",
"(++++EG0+0?.60++@L7H[HHHHJlK[[K[H[[Hg=6))))]]m]k]]",
"(++++=E++0F6=0n+@LJKHHHH3gydgImHC`33wUH]*tt]xx]]]m",
"(++++>0++000nV+@+wCC333CJd_gd7H333[HwL7o``|`]]ox``",
"(++0>0++++++y+(@@J7CH3H[C{Jgg73C33997Uh9]MBaoaoa`x",
"(++>=0+0++((i+(^VJC77HC33yl7q7C3m`3`3gU1ao7OOa:ba:",
"(+0>0++(((((((+UWBJCC73C3Spd_-3339799yj2bb2O1bba-1",
"((g+(((((((((((@WIJ7CI3CIgVSLB9C`I939|q28-2MbOM1:X",
"((w((((((((((((zwBBC3I7I3VpjL79333394B:M;PO8M8XX11",
"(i@((((((((((((@|J7737377VLjS-3X9--93B15QcM5QMMBbb",
"@S((((((((n(+((Y_7JC3333IVjpL-9:9-3937c828;MO;M125",
"{+((((((((^(((Y@WJBCCI-77LULS-9:9-4-9|88P///;QA88Q",
"_(((((((((@((((+VJI793I--jSS4:7e99949S;;OQ;8;OB82M",
"+((((((((((((((+^-7C7II-BLqd-:43e99e3_r///5/;A;8Q/",
"(((((((((((((+(+@|JBII--{d{d--:1-944ZP/-;;;N;A8858",
"(((((((((Y((((((@WJBI777_i4SA944--`--D/8;NNN4///;Q",
"(((((((((U((((((LUJ--7-77S-V-99939:-48Df;TrQPN/Q/8",
"(((((((((^((((((+@ssJB-I7dPV--X7:--4DrT;NN/h;//;M8",
"(((((((((i((Y((((YLBI7--Zp{pP9-:9-4A;/NNNTDrTf5/5/",
"(((((((((L((((((((@W----y}-_h-111MD/D;Nf/8T;5//;52",
"(((((((((W(((((((((q|--Z91:dBXXX14-4f//;5D/rN//R;/",
"(((((((((i+(((((@(^@hy-91115PB7-hPQ///f//Tf//8/558",
"(((((((((i((((((((^UPqL-4-91:1-P{RR/;5/{N/N;5/8T/8",
"(((((((((S(((((((@@sSwq}chh}DR5AD8/52;c/N/T/58RR85",
"(((((((((^((((((Yn+y@@^c-9AA44D55M8fDh/5//88R/22D8",
"(((((((((@((((((((YUPh-Uc44A82T8555}/T/58DR228T22D",
"((((((((((V(((((((_h-4cA11qcAR21qDQ2/225Q5Q/88RD5A",
"((((((((((W(((((((nsB4-4:A4:122558R525585/582RD2X4",
"((((((((((q+(((((((PB-7414A1552D282825252252XX24A4",
"((((((((((^((((((((jPB-B4-A1112222222285222D2:59-c",
"(Y(((((((((z((((((((JJ-cB-AO112111M51X2O11D1::17BU",
"(((((((((((W((((((((Ys|-:441:1AA12AO11DA4A1--:-s@(",
"((@(((((((({((((((((z(sw-74:14::11::9-4::3:ZcP_+((",
"((n((((((((Lg(((((((W{@VB9-94e9:e4a:4Oe::7Z7{zY(@(",
"((((((((((((|(((((((WJsvv-44Z-ZZ9NN;O:Z4Z:eO15AA44",
/* beach */
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccciiccccciiiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccicciiiiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiccccccccccZZZcccccccZZcZcZZcZZiiiiiiiiii",
"iiiiiiZZZZZZZZZccZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZiiiii",
"iiiZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZiiiii",
"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZiiii",
"ZZZZZZZZZZZZZZZiZZZZZZiiZZZZZZZiiiiZZiZiZZZZZiiiii",
"ZiZiiiiZZZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii",
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii",
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"tttttttttttttttttttttttttt&'&ttttttttttttttttttttt",
"ttttttttttttttttttttttt&'''ttttttttttttttWWWtWWtWt",
"ttttttttttttttttttWt&''&ttttttWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW",
"WWWWWWWWWWWWWW''''&x'''WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW",
"WWWWWWWWWWWWWW&&'x'WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWrWrW",
"WWWWWWWWWWWWWWW'&&xWWWWWWWrWrrrrrrrrrrrrrrWrrrrrrr",
"WWWWWWWWWWWWW&&'''&&'WrWrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr",
"rrrrWWrWrWW&&W ' &'&x&rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr",
"rrrrrrrrrr&''&x xggrrrrrrrgrgggggrrgrrrgggggggrgrg",
"ggggggggrgg&''x' &&xgggggggggggggggggggggggggggggg",
"gggggggggg&x&&& x&gxgx&ggggggggggggggggggggggggggg",
"gggggggggxg&gx&&' xxg&ggggggggggggggggggggggMggggg",
"ggggggggxxgx&&'x&x&&x&&gggggggggggggggg Mggg",
"ggggggx&g&&g&x &xxggggggggggggggggggg 2))",
"gggggxxg&xx& xxx&&x&gggggrrrrggggg))) }2)",
"ggrxxrg&x&&&&&&&x&rxrrrrrrrrrrrrrr))2}} }}}",
"rrrx&rxxxx x &&&x&&&rrrrrrrrrrr)))2}}}&& & }}}}",
"rxr&&& xx x rrxr&&xx&rrrrrrrrr))2}}}}}}&& &}}}}}",
"3333333 x xx &&&33333333333Y333)22}}}}}}}&&& }}}}}",
"Yxx3333333333333333YxYx3333333)22}}}}}}}}} &&}}}}}",
"yxx3333x3xx333xx33x33xx3y3xxxy)2}}}}}}}}}}&&}}}} &",
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3y& & & }}22} & &&",
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx& & & &22&&& & ",
"xxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx''&& }{{{&&{ &&&",
"cxxxxcxxxxxcxxcxxxxccxcxcxc('& & }{{{{{ {{{{&&&",
"xxixcxxxcxcxxcxxccxcxcxxcxx('& }}}{{{{{ & {{{{ &",
"iixcixcxxicxccccxcccxcxcccc('&}}{{{{{{{{& {{{{}&",
"xixxcxicxcxixxxcccxxccxcxi''''){{{{{{{{{ & {{{{{{",
"iixii$xxxixiixiixiiixiixixi''')){{{{{{{} {{{{{",
"xccVVV$iiiiiiiiiiiiiiiiiiii''''){{{{{{{{ {{{{{",
"ccccVVV$$$$ii$iiiiiiiiiiiiii''')){{{{{{ {{{{{",
"ccVVcVVV$$$$ii$$$$iiiiiiiiiii''~)){{{{{ {{{{{",
"cVVcVcVVVVVV$iVVwwwwwwwwwwwwwwwww~){{{ {{{22",
"VVVVVVcVV~~~~~~~~wwwwwwwwwwwwwww~~)))2 222))",
"VVVVVVVVVVVVVVVV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~))&&&&&&V))))V",
"VVVVcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV",
/* susan */
" !!!!!!!!!!! ! !! ",
" ! !!!!!!!!! ! !! ",
" !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ",
" ! ! !!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ",
" ! !!!! ! !!!!! ! !! ",
" ! !!! ! !!!! !!! ! ",
" !! !! !!!!! ! ",
" !! ! !!! ! ! ",
" ! !!!!!! !!! !!! ",
" ! ! !!!!! ",
" ! ! ! ! ",
" ! !!! !! ! ",
" !!! ! !!!!!! ",
" !!!!! ! ! ! !! ! ",
" ! ! !!!! ! ",
" ! ! ! ! ",
" !!!! !!! ! ",
" !!! !! ! !! ! ! ",
" ! !! ! ! !!!!!! ",
" ! ! ! ! !! !! ! ",
" ! !! ! ! ! !!!! ! ",
" ! !! !!! !! !! !! ",
" ! !! !!!!!! !! !! ",
" ! !!!! !! ! ",
" !!! ! ! !!!! ",
" ! !!! ! ! ! ",
" ! !!!!! !! ! ! ",
" ! ! !!!! !!!! ! ! ",
" ! ! !!!!! !!! !!! !! ",
" !!! !!!!!!! !!! ",
" ! ! ",
" !!!! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* X */
"*hat THis thing is %%%%%%%king cool*****",
"**w, son, you don't want to %%%%%%%eer. Its *****a",
"***s, and kids with fake id%%%all god's chi***** w",
"**** W O %%%%ill be fraug***** am",
"**%**W OOWW %%%%%erica conti*****to b",
"****** OOOmmm, hat.HERETHERe intransi*****negot",
"*****$*OHOOOOOHE PROEEEM%%%%%%iations w*****e frua",
"f****$**E'OOOOOBLEMR THFRETHERghtEREHT*****ERETHER",
"k ***$*** OOOOow E EFHFREFFERE ***** ",
"j **$****OOOOOOOH %%F%%FF F ***** ",
"a m*$****OOOOOOOOm%%%F%%FFmFmmmmmm*****mmm ",
"w $$$$** OOOOOOO%%FFFF F F ***** ",
"8 X ****** OOOOOcxb%FF FFF I t*****I'm going ",
"i X~****** OOOOOOO%%FFFF to*****e a little ",
"w ****** OOOOOOO FFFF I**s asterisk coming",
"e ,mmm****** OOOOOOOk F up the back stretch.",
"r ~XX m~~****** OOOOOOOmF F ***** ",
"f ~XX~~ ~m****** OOOOOOO~~F**00 is coming on but ",
"d $X~~ ~0%****** OOOOOOOF***can't catch asterisk",
"s ~$~ ~%%%****** OOOOOO*****t even know yuri mm",
"j ~~$ ~%%%%****** OOOO***** ",
"k ~~X$ %%%%%****** OO*****h, digit racing again",
"d ~~~ $~ %%%% m****** OO***OOow've I missed you. ",
"s ~XhX $ %%%%ggg****** OOOOOOO ",
"f ~Xhh $%%% m mm****** OOOOOOOCherry. Ice Cream$",
"d~~~hhh $% # mm****** OOOOOOO~. broken !!!!s$$",
"s XXXhh %$ #m &m******* $OOOOOO~~ ! !$$$",
"a a surprising l~~********$ $OOOOOO ~~ ! $$$$",
" hh $~~ ********$** $OOOOOO ~ ! $$d$$",
" X hh $~*****! *$**** $OOOOOO ~mm*m!$$$l$$",
" XX hh $**** $****** $OOOOOO ~* $$$$u$$",
"X X hh **$**~ $ !****** $OOOOOO~ $$$$$o$ ",
" h****$~s $ ! ****** $OOOOOO~$$$$$$w ",
" *****~$ $ !****** $OOOOO$$$$$$$ ",
" lw f***** ~~$ ****** $OOO$$$$$$$ t ",
" lwWH *****hh?123456789!t****** $O$$$$$$$a i ",
" lw w! **** hh2345678901 ****** $$$$$$$ a ",
" ** +rhh456789012he ******$$$$$$OO**t ",
" * + vahh67890123oise*****$$$$$$OOO a* ",
" *** + 5hh8901234 s ****$$$$$OOOOOh* ",
" H***** sdf N56hh901234k ok, ***$$$$OOOOOOt* ",
" ***** hh a d **$$$* OOOOO O ",
" +++hh sd s *$$*** OOOOtOO",
" ***** ******+ ! hh f f $***** OOOhOO",
" ***** jus****** Vit +hhht be fun mh****** OOgOO",
"***** H ****** VVm hh s d ****** OuOO",
"**** H **AA VV mmhh mmf fm ****** oOO",
"*** H *A AA VV hhmmmmmdf m ******hOO",
"** *AAA t O",
"* to t nk and i don't even believe in it *",
/* fuckyou001 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" !!!!!!!! ",
" !! ",
" ! ! ! !!! ! ",
" ! ! !! !! ! ! ",
" ! ! ! !! ! !! ",
" ! ! ! ! !! ",
" !!!!!! ! ! ! ! !!! ",
" ! ! ! !! ! !! ",
" ! ! ! ! ! !! ",
" ! !! ! !! ! !! ",
" !! ! !! ! ! ! ",
" ! !!!! ! ! !! ",
" ! !! ! !!! ",
" ! !! ! !! ",
" !!! ! ! ",
" !!!! ! ",
" ! ",
" ! ",
" ! ",
" !! ",
" ! ",
" ! ",
" ! !! ",
" !! !! ! ",
" !! ! !! ! ",
" !!! !!!! ! ! ",
" ! ! !! ! ! ",
" !! ! !! ! ! ",
" ! ! ! !! ! ",
" ! ! ! !! ! ",
" ! ! ! !!!! ",
" !! !! !! ",
" !!!!! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* dragonbreath */
" ",
" ",
" ",
" % ",
" %%% ",
" %%%%% ",
" %% %%%% ",
" %%%% %%%%% ",
" %%%% %%%%%4444 ",
" %%%%%%% 44444444444 ",
" %%%%%%44444444444444 ",
" %%%4444444444444 444 ",
" %44444444444444 444 ",
" 444444444 4444 !!444 ",
" 4444444 444 !!44444444444444 ",
" 4444444 444 4444444444!!44!4 ",
" 44444444 !! 444444444444444!!44!4 ",
" 444444444 !! 444444444444444444444 & ",
" 44444444444 4444444444444444444444 & ",
" 44444444444444444444444444444444444 & && ",
" 44444444444444444444444444444444444 &&&& ",
" 4444444444444444444444 ## ## # &&&&&&& ",
" 4444444444444444444 ## #### ### # &&&&&&&& ",
" 444444444444444444 ### ### ##&&&&&& & ",
" 444444444444444444 ########## &&&&&&& ",
" 444444444444444444 # # # ## && & ",
" 444444444444444444 444444444444 && ",
" 44444444444444444444 44444444444444 & ",
" 4444444444444444444444444444444444 ",
" 4444444444444444444444444444444444 ",
" 444444444444444444444444444444444 ",
" 444444444444444444444444444444 ",
" 4444444444444444444444444 ",
" 44444444444444444444 ",
" 44444444444444 ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* text002 */
"8**77)***~~~~~~~++~+~++,+~7~7~~~79,9333,93553;~4*7",
"~**~7)*.*~~~~)~~)++~++7+,+~++,,~~799;533;53E53~2*8",
"~88~~~**)~~~~~~~+~+++,++++,~9~+,M~799,3533;355,~22",
")*~8~)**~~~~))~+~++~~++,7++,++,~,+~,;3,33,3::3,7/=",
"*~~~8**6~~*))~~)+~+++,,A++,A,+9++~~~9,93;535:53,*1",
"8~~~~)**~)*)~))~)+~+++,,,A,,+,+,+~~).~3,95335::3~*",
"8~~~***.8)*.*~6)~++++,+A+,+,,A,9,+*2-*)735HE3:5;~~",
"8~7***.***.D*))~+++~,+9,,,9,A,,~~**/*1-N,33:5:H9,~",
"8~,)*.~*.***.))~+~+++9,+,A,+,FA*216@))~*~95:::5,7,",
"~~,8**~8*/****)~~++,+++,+,,,9~)-/--//-.-~;5::::9,,",
"~~,~*.)**-//21***8~~++++9,A,+)/1/*10214/),35::5;9,",
"*~,~****-11L0421O42*~+++,+,++)->?0==44>00*,:::H5,,",
"~~,**.).-/-1200=???1)~~~++++~-40=0B4-2142*~93:553,",
"~,,)**8*1-*/-4??00042*))~~++)/042-*)*))*6*/~E55:39",
",97~.***-.-0=00*K3721/-*)~~)))*)6~++~)6)*--),3;55;",
"9,,~*2.*6-4=??0*73711-/*)))+))))++,,~~))6-/69F35E3",
";97,)1*))1000>004----/-*))~~)J~~+~~)~~))*-4*,3F535",
"5,~7)1-*6-*-.-**-)).*-/*))~~)))))+)~@~~)6-/*,F355E",
"53~~*-/)*))*)6)~~~~)).*/*)))~)+)~~~)~+~)))1)9,,;53",
";,~,~/**6)*)*)~)~)))**-*))~~)))~+~~+~+~+)*/),G;555",
"~7,3~-.*)*~6~))~)~)~.).-.*))~)~~~+~~@~@~)6-*,;G;3;",
"~795,*/*))*)~~))))~)).-*-*)~)))+)~+~~+~+~)/),,,,G5",
"~~;5,)**.*)))~~)~)))*-.*.)~~+))~~+~+@~++~)/*,,,,;5",
")~,3,*/.))))~~))))~~*/**)~~++++~+~+~~++++)-),~~,3,",
"8~9,~~*-*)*~)~)~)~~).-.*)~+,,+~++)~+++++~).)7,~9,7",
")~~7+~*/.))*)~)~)~+~)))))~+++~)@++~+,++++)))7,77+~",
"*)~~7,*-*.)~))~~)~+~))))))~+++))+)+~A,++~)6)~,~~~,",
"*8~7,+8*/*)*)~)~~+~+~)~)6))+++@~))~++++~+)))~~~*~7",
"**~~,~*.**.)*))~~++~))))**~+~)~)6)~~++~+~~)))~*0C~",
".*8~~7)*/*-6*)))~~~+~)).D.)))*)**))~~++++~)*)~*=1~",
"-.*~~~~**/**)6)~+~+~~))***/-/-.).)~~+7++~+~6*)*028",
"1**~~~~*/-.).*)))~~~~)**//**))))))~+~++++~))))201*",
"2***~~~**/*-*)*)~)+~)*.*-)))~+~~))~~+++~+~~)).10B1",
"/1**8~~*/-/.*6)))~)~)**.)DIDD)@))/)~~++~++~6)24004",
"C-.**8~~*/-*/**)))~~).*-/-~~**8/42//)+++~+)~)10>40",
"2.***~~8/-*/**)~)~)))--/21)78**2B4/-~~+++)~)*B=004",
"1**1-8~~**/-.)*)~)~~///2/-*)D))).))~~,+~+~~6100>0B",
"2.*12*8~**/--.).)~)))--/-.-6))))))++~+++~))*4>0041",
"/C*-11*8~*C/*.*))))~)6-*-*)))))))+~++~~+~))20000B4",
"*/*1222*~*.-.-6*))~))))6)6)~~~~~+~++~++~+)*2000>44",
"-1**111*~~*-/-*)*)))~)))))~@++)++++~+~~@~.100>0042",
".-1**21C~7**1/.*6*)~6~)~)+~~)~+~++++++~~)C=?000>41",
"*C/***2**~~.---.*))))))~~~~)+~~~~+7+~+~@.>0=0>0424",
"*/1****.*8~***//**6**)~)~+~~~+++++++~~~)-00=004044",
"**-11-****~~~*12/-**))~))~~+++++,~~~~)).140>00>420",
".*1211*.**~~~**-.//-.*)~)~~+~+~+++~)))*-1B00=00112",
"**.2121.8*8~~8))**/-*.*))))~~~~~~~))*6-/-0000=>421",
"*.*/2442*.*8~~*.*)*)/-*6))~~)))))))))*--14>0??0411",
"****1212.***~~))))).*6-**.*)*)))))6*/-//240==0024B",
".*.-121-*.*.)~~~*~*)**6-6-/-/).)))))*/-/14000?0-14",

[More]