Thou art as tyrannous, so as thou art,
>
Sonnet CXXXI Line 1